Địa chỉ:
Khu liên hợp Xử lý Chất thải Đa PhướcXã Đa Phước, Huyện Bình Chánh,
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam.
Tel: +84 - 28 - 3778 - 0588 Fax: +84 - 8 - 3778 - 0589
Văn phòng đại diện 42 - Lý Văn Phức - Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam
Tel: +84 - 28 - 3820 - 5958 Fax: +84 - 8 - 3820 - 3240
Liên hệ bằng email: vws@vnwaste.com.
Thông tin khác:
Liên hệ
Khu liên hợp Xử lý Chất thải Đa Phước
Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh,
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam.
Tel: +84 - 8 - 3778 - 0588
Fax: +84 - 8 - 3778 - 0589


Văn phòng đại diện
42 - Lý Văn Phức - Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
Tel: +84 - 8 - 3820 5958
Fax: +84 - 8 - 3820 3240

Liên hệ bằng email: vwsThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..