Về chúng tôi. 
08/12/2009
Chúng tôi đặt ra cho mình nhiệm vụ bảo vệ môi trường bằng việc phát triển và triển khai các dự án xử lý chất thải theo tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. Mong muốn của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp dịch vụ xử lý hàng đầu, song song với việc giới thiệu các công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất vào Việt Nam.
 

Bên cạnh đó, việc phổ cập kiến thức bảo vệ môi trường cũng như huấn luyện vận hành cho lực lượng kỹ sư tại chỗ cũng là một nhiệm vụ không thể thiếu. Bằng các hoạt động của mình, chúng tôi mong muốn đóng góp vào công cuộc bảo vệ an sinh xã hội nói riêng và sự phát triển của Việt Nam nói chung.