Nhà và cổng bảo vệ được xây dựng ở khu vực đầu cầu bên kia. Diện tích là 25 m2, được trang bị điện và phương tiện liên lạc. Nhà bảo vệ có tác dụng ghi nhận và hướng dẫn lưu thông cho mọi phương tiện ra vào bãi.