Một bãi chôn lấp theo qui định và tiêu chuẩn cấp II của bang California đang được xây dựng tại Khu Liên Hợp. Trong giai đoạn I của dự án, một Bãi chôn lấp có diện tích khoảng 30,6 hécta và thể tích không gian khoảng 3 triệu m3 đã được xây dựng. Bãi chôn lấp giai đoạn I được thiết kế với công suất 10.000 tấn rác thải/ngày, hiện đang nhận xử lý 3.000 tấn /ngày cho thành phố Hồ Chí Minh và 20 tấn/ngày cho Long An.

  
Dự án cũng bao gồm việc xây dựng những cơ sở vật chất phụ khác nằm về phía Tây Bắc của Khu Dự Án, và ngăn cách bởi hệ thống kênh rạch ở phía Bắc và phía Tây. Khu vực các cơ sở vật chất phụ này có diện tích khoảng 15 hécta. Bao gồm: