Hai hồ chứa nước rỉ rác với diện tích khoảng 2,4 hécta (110m x 225m), sẽ là nơi chứa nước rỉ rác trước khi xử lý và có tổng công suất chứa là 26.000m3.